is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS JSLISABKTH BEKKKR , EN ACATHA DEKEN

aanmerkten, des menfehen aard en inborst, laat zich niet e<v waklnk zelfs met geen zweep of ftok verdrijven, maar kern geliadig weder, en zelfs zij, die buiten het vaderland reizen veranderen wel van lucht, maarniet van aard; deze bejaarde Vrouw fpreekt in dit Gefchrift, of liever zij babbelt, met zoo veel dartel vernuft, „ met zoo veel fchijnfehoone valsheid, dat elk „ geestig (lechthoofd over hetzelve lagchen kan;" niet alleen waar zij als Kind fpreekt, welks levendig vernuft het rot een klein d^nkenU-SJe" maakt' betsene ons 8811 het oude Spreekwoord deed

Vroeg rijp, vroeg rot,

Vroeg wijs , vroeg zot

en dus bekommerd deed zijn, wat 'er van het Meisjen groeien z.oudeC maar zelfs, waar de bejaarde Prouw. nu zeivefweekt, eV) een dartel vernuft'zonder nadenken, wat zij fpreekt

ot lcörtjft, van hare ouders, van de Godsdienstleer en den Godsdienst van een aanzienlijk Cliristlijk Kerkgenootfchap, welke voormaals de Godsdienst van den Staat was, en nog he. den door verre het grooefte gedeelte der Natie beleden wSrdt, en welken Godsdienst, volgends haar eigen bericht, ook hare ouders en voorouders beleden hebben; zij fpreekt van deszelfs Leeraaren . maar ookin het gemeen , van voorname leerpunten van den Christinken Godsdienst, van den Bijbel, met die fchijnjchone valsheden, gelijk gezegd is, elk geestig (lechthoofd over naar wer.; kan lagchen, maar elk bedachtzaam man zulks ten hooglte zal moeten afkeuren.

Laat ons, uit de bij menigte zich aanbiedende, Hechts eenige voorbeelden tot bewijs van onze gezegden aanvoeren. Terlrond m het begin, van hare voorouders verhaald hebbende, dat dezen .gelijk zij uit zekere aanteekening in een Bijbel van deux aas befluit, vroegtijdig de Roomfche Kerk hebben verlaten, en zig bij de volgers van calvinus gevoegd; vervolgt de bejaarde Vrouw, Bladz. 3.

„ Ik weetniet, wat dïeze menfehen hier toe bewoog, het „ zoude mij aangenaam geweest zijn hier omtrent iet aancete-

kend gevonden te hebben • waarlijk het moeit mij , dat ik, „ op du Stuk, mets met zekerheid weeten kan." Is deze trek niet hoonende? Kan een Proteftant ze anders dan voor valsch aanzien ? En evenwel, genoegzaam in éénen adem teekent de bejaarde Vrouw hare voorouders, als menfehen, die hunne begrippen zoo aan de nakomelingen overleverden, ah zij die van hunne voorvaderen ontvangen hadden!

De

f») In de daad , zo wij naar de woorden te werk eaan, de bejanrie Kmv_bekent van zich zelve, lilaiz. 3, „ dewijl ik flechts eene alle, Haaafcbe Vrouw ben. ma«k ik geen mnfbraak op vernuft." En evenCrijmt dartVeUgd' Vernuft^ »"»/«". vol «eest en