Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23>8 DE co.ndorcet

gang van dezen ftaat tot dien van Landbouwende Volken — Vorderingen der Landbouwende Volken, tot de uitvinding van Letterfchrift. - Vorderingen yan' Men. fchen Geest m Griekenland, tot aan de verdeel ng der Wetenfchappen omtrent de Eeuw van alexander _ Orderingen der Wetenfchappen, federt derzelver verdeehng tot derzelver verval. - Verval der Wetenfchalper tot aan derzelver herftel, omtrent den tijd der Kuh 2 ten. - Sedert de eerfte Vorderingen der WetenfthappT omtrent den tijd van derzilver herleving in SMS* tot aan de uitvinding der Drukkunst. — Sedert Zul tl vinding der Drukkunst tot den tijd dat J?wïtenfch$pen en de Wijsgeerte, het juk des Gezachs, afwtrpt. - Sedert d e S C a r t e s , tfity aan de grondlegging der Franfche-Republiek. — De toekomende vordeMgen van s Menfehen Geest. Dus luiden de Opfchriften %v belangrijke onderwerpen, van de befchouwing van welken de

f 1" ,j "k ^ den zedlSfcn naam van &/2f/j. Zijn plan hield i„, naderhand, in een uitvoeriger We k, zij" ne denkbeelden verder te ontwikkelen en te ftavei? Doeh hieromtrent voorkwam hem, in de woeligfte tijden der branfche Republiek , een ontijdige dood , veroorzaakt niet, gelijk lommigen willen, doo?vergif,',2ÏÏS3S* ingenomen, maar, w^rfcb^ke*, dooever^SeM en gebrek aan voediel, op eenen togt, dien BS vangene deed en die, ware dezelve volbragt ge worden, onder de Guillotine zou geëindigd zijn. vvulücn, Gewislijk zullen des Schrijvers denkbeelden , over deze en gene__ondenverpen , geenen algemeenen bijval ontmoe?«Jne WlJsbe/ccl'te was "iet die van den thands bij velen hooggeruemden kant, maar veelëer op den leest van Locke gefchoeid; terwijl hij echter hier en daar erkent, met den Engelschman niet volkomen te kunnen "■""f B°ewf tegen den dood van lodewijk den XVI geftemd hebbende , was hij een ijverivoorftander van de nieuwe orde van zaken, in zijn Va", derland aangenomen; alleen zijne meer gematigde denk. wijze, dan zijne woedende tegenftrevers konden verdragen, brouwde zijn verderf. Aan meer tegeiiftands en af.

intusfchen' waren condorcet's GodsdienItige gevoelens onderhevig, die de zulken, welken voor w,?°dsdienst ya'\ hec Eua'ngelie billijke hoogachting bezitten, met reden konden ergeren. De kundige Vertaler,

Sluiten