Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 j. g. rosenmuller , het lijden, enz.

uitgegeven C), aangemoedigd, befloot ook deze Leerredenen van den Eerw. R. vertaald aan zijne Landgenoten mede te deelen; en wij twijfelen niet; of hij zal velen , die de overige Schriften van dezen man kennen en Uooglcnatten, daarmede eenen wezenlijken dienst gedaan hebben. — ö

. Wij vinden hier wel niet eigenlijk gezegde uitlegkundige verklaringen der verhandelde Tekstwoorden, niaar veeleer praktikale en gezette overdenkingen, doch die met zoo veel oordeel en juistheid zijn ingericht, dat zij, over het geheel, met nut en (lichting zullen kunnen gelezen worden, hoewel zij anders in vele opzichten van de gewoone uitleggingen over de Lijdens - itofien afwij ken. Ook zijn 's Mans aanmerkingen meestal zeer natuurlijk uit den Tekst vloeiende, eenvoudig, duidlijk en naar de algemeene vatbaarheid ingericht, zoodat zij'eene gepaste aanleiding tot leerzame overdenkingen kunnen opleveren. —

(*)■ Zie N. Faderl. Bibl. VI Deels ijle Stuk, Bladz. 540.

Overzicht van de ben ijzen voor bet Christendom door witli am' pal e ij, Meester der vrije Konften en Aardsdiaken van Carlisle. Naar de zevende uitgave uit het

, Engelsch vertaald. Met eene Foorrede van jou. a u g. noess elt, Hoogleeraar te Halle. Eerfte Deel Te Haarlem, hij A. Loosjes P. z., 1803. 321 Bladz. Behalven XXVI Bladz. Foorrede. De prijs isfz-q.-:

De Èngelfche Schrijver- van dit Werk is reeds ten goede onder ons bekend, door de vertaling van zijn Boek : de waarheid der Schriftuurlijke Historie van den Apostel Paulus, bewezen uit eene vergelijking zijner brieven met de Handelingen der Apostelen en met eikanderen, te Haarlem in het jaar 1792 uitgegeven; hetwelk van 'smans oordeelkunde cn geest van onderzoek goed getuigenis draagt. Het tegenwoordige Werk is te Londen in Twee Deelen, in gr. Oétavo uitgekomen in het jaar 1795, en is naar de zevende Èngelfche uitgave vertaald.

Het bevat in zich een onderzoek van de bewijzen voor de waarheid van het Christendom, afgeleid uit de

in

Sluiten