Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. J. L. MEIJER , NIEUWE TAFEREELEN VAN ITALlë. *W

"Nieuwe Tafreelenvan ltalien. Door F. J. lii ,MEIJE£; Uit het Hoogdunsch. Twee Deelen, Te Lcqden,M van Thoir en ét Meijere , 18o3. Eerfte Deel 195 Btadz. Tweede Deel 214 Btudz. In gr. Ocl.no. De pnjs ts te. [amen ƒ'3 - 12 - : fvï Schrijver vau deze Tafereelen levert Qns.h^geg U Dagboek van zijne reize door kalie. \ ele andea doen dat, zij verhalen, wat hun van.dag tot dag SSn is/ waaronder meestal met wetmg, dat voor den Lezer van geen liet nflnfle belang is, en cat alleen het te bezwaren deszelfs prijs te ver hogen, en de moeite van lezen , zonder eenig voordeel, te v raeerderen. Hit flaat eenen veel beteren weg in, lUj Kiest mt z^c aanteekeningen alleen die Hukken uit, die hem meest gè't.ollen hebben. Hij geelt berichten van dezelven en van den indruk die ze op hem gemaakt hebben. Dat doet hii evenwel zonder in aanmerking tc nemen, ot anders M£™ hein reeds in het geven van goede benentenwan dezelve» waren voorgegaan. - Vooral maakt hy verge » kinnen van de oude cn de tegenwoordige tijden, waartoe hij-zich bedient van hetgene men aangaande de voorwerpent die hij brfchrijft, bij de oude Ciasfildhe en eemge SS beste latere Schrijvers, vindt. - ^^"f^ zïc'h voldaan over hetgene hu nopens de Werken yan I mst'I vooral der Italiaanfche beroemde Schilder! ukken £ nederlebreef. Hij verklaart zich wel ecu hef hebber van die kunst, niet geheel onvoorzien van alte; theoreö; fche kundigheid, maarevenwel zonderde P^hel^ nis die bij nodig oordeelt, om een bevoegd rechter te we 'en, hetvvelké dé reden is, dat hij zijne beóordeelmgen door bands beeft te rug gehouden. - Sommigen van deze Tafereelen zijn ópgefteld voor Hoogduitfche tijdfchrjften, doch na dat het Duitseh Muleum gefloten ist heelt hij die flukkeji, op aandrang van zijné vrienden, omgearfeéid en uitgebreid, cn 'eraaderen in deze uitgave

^S'wlize van behandeling, door de bekwame hand van den Schrijver, kan niet anders dan een bevallig en aangenaam ..Werk uitleveren. De onderwerpen z.jn , overliet eeneel genomen, dc belangrnkte; dc Schiwef tcckent dezelven'mei zeer veel levendigheid ; vooral daa.

Sluiten