Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE TAFEREELEN VAN ITALlë. 5-3

voor eene zijne hoge waardigheid beledigende trotschheid ÏÏS fteeg daa?öP weder te paard, zonder de heiligdom, men dei üeve° Vrouw te Loretto gezien te hebben, en zette ziinen weg naa Rome voord. .

E>? Reiziger levert ons een zeer beknopt bericht van den Anniaanfchen weg , eu van de zoo kwalijk beruchte 1 ontijnfché moe «fcn,bdoor welken hij loopt. Hij verhaalt korr. ijk de ondernemingen, in vroeger en lat* beuwen o.n deze fchadelijke poelen , wier uitdampingen de luch door de geheele nabuurfchap verpesten,

meer bellendige verbetering van het kwaad; hetvvelke altijd, door de kracht van het water, en Üapheid in het weionder, houden van derzelver keeringen, wederom de overhand kreeg. Hj meldt, dat eenige Paaien zelfs de verftand.gfte pamj ge. kozen hebben, om lieden, kundig in de Watetbouw. v.rde, St Holland te ontbieden, die gevoegd bij eenige KaHa.cn, de eenvoudigfte middelen voorftoegen , van welken men evenwel geen gebruik gemaakt heeft. Paus piys vond deze «ukken in zeer groot verval. Hij ondernam de uitdroging en men vleide de verwaandheid van dezen Paus, dat hy de groote man was, die dit groote werk volkomen volbragtnad, en gaf hem in luidbrommende opfchriften daarvan de hoogfte eere. Doch alles is zoo droevig Hecht ondernomen, dat het water in eenen enkelen winter in Haat geweest is, om een groot deel van zijnen arbeid wederom te verwoesten. Oiidertusfehen had men 'er, ten tijde: van onzen Reiziger .reeds vijf jaren aan gearbeid, met vijfden-honderd menfehen die elk 's daags omfrent negen Huivers Hollandsch kostten, en er dus reeds zeven honderd duizend. Romeinfche kronen aan

^Sercülanum en Pompeji zijn .twee ontdekkingen van de laamtifgelopene Eeuw, die bij uitftek gewigug «g^g* keunis van de zeden en gebruiken der Ouden. 1 .v.e teden, S welken men alles voorhanden en op zijne p.aats vindt zoo als het voor weinig minder dan twee duizend jaren geweest is, toen de eerfte .in eenen flroom'van Lava, en de andere n eenen zwaren regen van gloeiende asfche uit den Vefuv.us, bedolven werd. De liefhebber van deze foort van zaken zou met blijdfehap vernemen, dat men in het nagraven en opoUven der fchatten vau Oudheden , die daar verborgen liggen, verdere voordgangen maakte. Doch de Heer.i«t|«.a, die ze bellen bezichtigd heeft, geeft van dezen arbeid zeer be*oe«* de berichten, waaruit men met reden mag opmaken, dat men Jan die ontdekkingen, zoo lang de zaken te Na pels too\blijven Haan, weinig verder genoegen hebben zal. Je 1 ompe,i Idfs daar zulks met geringe moeite en kosten gefchieden kon , wordt niets van belang ter verdere wegruiming va^asfche en puin gedaan; en offchoon verfcheiden rijke vreemdelingen reeds

Sluiten