Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

É6" VERDEDIGING DER EIGENLIEFDE.

Het is derhalven zeer voordeelig, en zelfs noodzaaldijk om zich zei ven te leeren fchatten , hoe veel waarde men bezit.

EENIGE HOOFDTREKKEN VAN DE GALLERIj DER SCHILDERSTUKKEN VAN SÖDER.

De Gallerij van söder heeft een bijzonder kenmerk, welk haar van alle anderen onderfcheidt; zij is voor de minnaars van Schilderijen bevalliger; voor'den kenner grootfcher; en voor de zich oefenende leerlingen, gcmaklijker, leerzamer en nuttiger dan alle anderen. Alle deze voordeelen heeft zij aan eene bijzondere inrichting van den eigenaar te danken, welke zoo nieuw, en zoo belangrijk is, dat zij tot een voorbeeld van alle anderen zou kunnen (trekken. De eigenaar heeft alle zijne Schilderijen , foort bij foort, in haren eigenlijken rang geplaatst , en bij ieder foort een meesterfhik gevoegd, om de bereikbare volkomenheid hiervan aan den kenner, en den kunftcnaar voor te dellen.

De Gallerij beltaat uit vijf Zalen en een Cabinet; in ieder derzelven vindt men uitgezochte Schilderftukken der beste Meesters. In elke Zaal bepaalt men zich bij een loort van fchildering , maar ieder foort heeft zulke puikftukken, dat zij door hare zeldzaamheid, zoowel als door de keus, en volmaaktheid van hare wezenlijke verdienden , de algemeene bewondering tot zich trekken.

1. Ouder foortgelijke Keurdukken vindt men,in de Zaal der Pourtraiten, de twee Meesterdukken van s t r o z z i , en van tinelli, die, gelijk men weet, te vooren te Rome voor de twee volmaaktde Pourtraiten van Italië gehouden werden: gelijk men dit zien kan in het Werk van fiorillo, (Gefchichte der Künften und Wisfenfchaften.~)

2. De zoo beroemde Meesterdukken van albert durer, naamiijk het Pourtrait van zijnen ouden Vader, en zijn eigen Pourtrait: twee Schilderftukken, die de hoogachting, welke men voor zijne kunst heeft, ten volle billijken , daar deze Duitlche raphael in Nevirenburg, niet voor dien van Rome behoeft te wijken.

3. Een Engelfche Geestlijke, die door mengs, te Rome, gefchilderd is.

Sluiten