is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE STICHTING.

IOI

fHzwijgend naa haft. Bij het optomen bij sen; in zijn werk en aan zijne tafel, hoort hu nog Jteeds dat woord: „ daar is niets verborgen, dat niet geopen„ baard zal worden." Zijn geheele wezen is m roering , de geheele grond van zijne ruste is m fchudding. ino0 leeft hij op zijne gewone wijze vooTd, maar zijne geheele wijze van denken cn van handelen is hem ondraaglnK. — Hij ziet al de verborgene ijdelheid; al hét onreirte, valfche , huichelachtige van zijn hart. — lij »« voelt het zoo diep, dat hij met weet hoe hij het zal veranderen, hoe hij-verdraaglijk voor zich zeiven worden zal — Zoo woelt het een geruimcn tijd in zijn bmncnfte, enmooglijk eerst jaren naderhand, bemerkt men naa buiten de gevolgen van de leerrede — de verbetering die zich evenwel nu met tot bijzondere gebreken, maar tot zijne geheele wijze van doen uitltrekt/ Hoe zeer zou men zich niet bedrogen hebben, zo men geoordeeld had, dat deze laatlte niet ware gefticht geworden, voordat Bij zich verbeterde. , ,

Zoo ziet men ligt, dat men de vraag, hoe werkt men (lichting? onmoogïijk algemeen kan beandwoorden , zo men ze niet al te algemeen beandwoorden wil. De eene kan niet, op die wijze ftichten, waarop de andere lhcnr. De eene kan niet op"die wijze gefticht worden, waarop de andere gefticht wordt. En een mensch kan met op. den eenen tijd, op die wijze gefticht worden, waarop hij wel op eenen anderen tijd zou kunnen gefticht worden.

i De een kan niet op die wijze ftichten, waarop de andere fticht. Ik zou denken, dat niemand hier aan kan twijfelen, die de verfcheidenheid der gaven kent, of maar om zich henen, op bijzondere Leeraars ziet. Allen zijn niet bedeeld met overredende wijsheid, -of met levendig vuur, of met eenen wijsgeerigèn geest, of met eene indringende natuurlijke hartlijkheid. En kunnen en moeien zij dat allen hebben? Kan dus de een fpreken, gelijk de andere fpreekt? Kunnen allen met vuur,_ of allen met zachte hartlijkheid? Kunnen allen wijsgeeng bepaald, ol met een diep inzien in den geest des Bijbels fpreken , zonder onnatuurlijk te worden? Den eenen iS gegeven, door den geest, te fpreken, van de wijsheid; den anderen te Inreken van de kennis; eenen anderen van het geloof, eenen anderen de geesten te onderfcheiden - eenen anderen velerlei talen; eenen anderen de talen tut te leggen — g zoo