is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<5c BERICHT WEGENS HET C 'ARAKTER EN DE KLEDIJ

hebbende nagenoeg een derde gedeelte van deszelfs breedte. Over den Tabbert dragen zij een Voorfchoot, van de zelfde doffe als de mouwen van het körsiet; no<r. thands moet het Voorfchoot niet aan den zjom vau den 1 ibbert hangen.

Uit deze befchrijving zal de Lezer eenig. denkbeeld kunnen maken van de waarde van zulk een gewaad , waaraan meer aan het tooifel dan aan hoofd ftoffe wordt te koste gelegd; het hembd alleen kost dikmaals over de duizend ooMars. Verbazende is het, boe veel zorgvuldigheids en imaaks de Vrouwen bededen aan de kennis van de kant metwèlke zij haar gewaad met eene zoo kwistende hand verfieren. Algemeen is de naijver, om over en weder elkander te overtreden , en zulks niet flechts onder Vrouwen van rang, maar ook onder vermogende Burgervrouwen , dc Negerinnen van den laagften rans alleenlijk uitgezonderd. Zoo vast wordt het kantwerk famengehecht, dit er van het linnen weinig kan gezien worden; en fom' mige andere ftukken van haar gewaad zijn 'er insgelijks Zoodanig mede bedekt, dat het weinige, hetwelke 'er van kan gezien worden, minder ten gebruike dan tot fieraad aldaar fchijnt geplaatst te zijn. Voeg hier nevens, dat alles van Brabandfche kant is , en dat alle ander kantwerk, als te gemeen en te goedkoop, wordt verworpen.

Eéne bijzonderheid, op welke de Vrouwen zich hier zeer veel laten voorftaan , is een kleine voet: want in Peru, zoowel als in China, wordt een kleine voet voor zoo eene groote fchoonheid gehouden , dat zij de Europelche Vrouwen belagchen, omdat zij groote voeten hebben. Ie Lima laat men de meisjens, van hare kindschheid af, zulke kleine fchoenen dragen, dat hare voeten gemeenlijk , wanneer zij volwasfen zijn , niet meer dan vijf of zes duimen lang zijn. De fchoenen zijn plat en zonder zooien. Een fluk Spaansch leder dient tot eene zool en overleör tevens, even breed aan het eene einde als aan het andere, hetwelke aan den fchoen de gedaante van een 8 geeft. Zij worden met diamanten gespen of andere kostbare fteenen vastgemaakt , naar gelange van elks omftandigheden, doch meer om eene vertooning te maken dan uit noodzaaklijkheid: want, vermids zij plat zijn, heeft men geenen gesp nodig, om dezelven aan den voet te hechten: en zij worden, zonder de gespen los te maken, aan- en uitgetrokken. Met zilver of goud

ge-