is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vermog. vrouwen in de hoofdstad van peru. 46*3

Vrouwen aldaar te koop gebragt worden,, gelijkt naar eenen althdbloeicnden tuin. De Dames verfchtjnen aldaar in Ka les fin, om de bloemen te kopen, die haar best aanftaan', 2onder naar den prijs te vragen. K'alesfen zijn hier zoo algemeen , dat ieder inwoner ëenjgzins van goeden doen 'er ecre bezit. Zij worden door één Mailezcl gétrokkenv« lubben twee wielen, en even zoo vele banken , zitplaats verlecnende voor vier perfoneri. Zij zijn zwaar verguld , maken eene prachtige vertoning, en kosten zeer veel geld. Altijd ontmoet men een groot getal Kalesfen op de Blocmmarkt ; hier kan men het vermaak genieten , om eie aanzienlijkftè cn Fchoonfte Vrouwen van Lima te kunnen zien.

aan DE heeren schrijvers der nieuwe vaderlandsche bibliotheek.

Mijne Heeren!

De nevensgaa ide Levensberichten van den beroemden pocock zijn mij toevallig in handen gekomen. Het komt mij voor, dat het den lief hebberen van cleze lbort van zaken niet onaangenaam wezen zal, dezelven in uw Mengelwerk te lezen. Dit zou hun denklijk nog aangenamer wezen, indien deze berichten tot aan den dood van dezen grooten man voordliepen : doch ik kan alleen geven wat ik gevonden heb. Ik heb de eere teblijven. B. G.

eenige levensberichten van mr. e d uARD pocock, 11 0 0 gi. e e r A ar. in de ii ebreeuwsciie en arabische talen.

d u a r d pocock is tc Oxford geboren, iri Novcmij ber, 1604. Zijn vader was Baccalaureus in de Theologie , en Vicaris van Chievclij in Berkshire. Nadat hij zijne voorbereidende oefeningen met lof had doorgelopen, werd hij, veertien jaren oud, bij de Hooge School van die Pad ingelchrevcii, cn vervolgends lid van het Collegie vau het ligchaam van Christus. Hij muntte welhaast uit, door zijne naarftighetd en fchoone genie, en na verloop van vier jaren, verkreeg hij den rang van Baccalaurei!'?