is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ICB verhandelingen van het genootschap, enz.

der Lamsvliesvocht, door j. de koning. Deze Waarneming is niet minder belangrijk voor de Phijfiologie , dan voor de Verloskunde. Niettegenltaande het Lamsvliesvocht op het einde van de vierde maand der zwangerheid, wegvloeide bragt echter de Vrouw op den bepaalden tijd een voldragen gezond Zoontjen ter wereld, hetwelke dien zelfden avond en den volgenden dag eene gewone hoeveelheid van het Meconium door den aars loosde zonder dat bij de geboorte een druppel waters ontlast werd cvf aan den koek en de vliezen iet ongewoons te bemerken waren.

Wij eindigen deze opgave, met de lezing van dit Werk allen Genees- Heel- en Verloskundigen ten fterkfte aan te prijzen.

Gedachten over de Keizers -fnede, het Qnthersfenen en het Ontleden der Vrugt in Moeders lichaam; henevens eene vergelijkende tot elkander fielling dezer Operaties. Van l)r. w~ K, QUit het I-Ioogduitsch.-) Te Amfleldam bij C. komijn. 31 Bladz. In gr. Odavo. De prijs ii f : - 0 - : r J

De Ontwerper dezer Gedachten fielt zich daarbij voor, de volgende vraag te beandwoorden en meer Baauwkeurig te bepalen: in welke betrekkingen ftaan de Vperatjen : de Keizers-fnede , het Onthersfenen en het üntledc;i der Vrucht in Moeders ligchaam tot elkander-? Jln hoe kunnen dezehen eikanderen oordeelkundig gefubftitueerd worden ? Eerst geeft hij voorwaarden op , onder welken cieze kunstbewerkingen al en niet mogen verricht worden; dan tracht hij de vraag op te losfen , of het leven der moeder m gevaar moge gezet worden, om dat der Vrucht te behouden en welk van beiden het wigtigfte is; vervolgends • onderzoekt hij , of de moeder tot ééne van deze Operatien moge gedwongen worden of niet ? terwijl hij eindlijk tot vermindering der zware verlosfingen in 't algemeen deiï vporuag doet, om de Huwelijken van Vrouwen, die eer» buitengewoon misvormd bekken hebben van wegen den Staat re beletten.

.I e Schrijver zegt hier niets dan hetgene door anderen VöYr hem met veel grooter duidlijkheid en naauwkeurighcid is re boek gefield ; eu derhalve den genen , die

t'ee-