is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11$ stichtl. gedachten op alle de dagen van 't jaar.

winkel, of bij zijn ander bedrijf verwacht. Van veel meer algemeen gebruik kan derhalve het Boekjen wezen, dat wij hier voor ons hebben. Het levert, voor eiken da*, alleen eene zeer kleine leclure, die in weinige oogenblfkken is afgelopen, eene korte plaats uit den Bijbel, en een toepaslijk, recht Christlijk versjen, van weinige regels daarbij. Men wil den Lezer daardoor een Godsdienflig onderwerp voor den geest brengen, om daaraan , onder zijne bezigheden, tot zijne vermaning , opwekking en vertroosting geduriglijk te denken. Gessner verhaalt, dat zijn Schoonvader la va ter zoodanig eeri Boekjen heeft uitgegeven , hetvvelke wij evenwel nooit gezien hebben. De versjens zijn allen uit onze Nederlandiche Dichters ontleend, en komen ons voor, zeer gefchikt te zijn, tot het bedoelde oogmerk. Zie hier eeij voorbeeld, genomen daar het Boekjen openvalt: den 24 J"hj.

jon. XVI: 20.

Uwe droefheid zal tot blijdfehap warden.

Wat is de doorgeltane fmart

Een Wijde troostbron voor het hart,

Nu 't lijdensbitter, eens gefmaakt, '

Den vreugdekelk te zoeter maakt.

Wie fchetst der zaligen gevoel,

Als ze in den geest vooruitzien 't doel

En 't loon van hun beproevingftand,

Het wederzien in 't Vaderland.

van saus.

Poezij uttgegeeven door Mr. willem bilderditk, Eerfte Deel. Te Amfleldam, bij J. Allart, 1803. i7<S Bladz. In gr. OElavo. De prijs is f 3. - 12 - :

De beroemde Dichter bïlderdijk vergeet, in zijn jammerlijk Pontus, (zoo noemt hij zijne tegenwoordige verbhjiplaats) zijn Vaderland zoo weinig, dat 'er maar zeldzaam iemand gevonden wordt, die van hetzelve het hart en oen mond zoo vol heeft, en daar geen be-

fluit