Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23« At VONT K0T2EBÜB

TJ- °^s,za° S Am(K',dam a|s elders, gegeven heeft, waardoor de Lefhebbers des Toonecls, over het geheel, genoegzaam me(den inhoud deszelven bekend kunnen zijn, en zullen ons dus ra»™ Z'st ' mr uUT de eigende aanmerkingen" zoo ora den Tooneelarbeid van den Heere kotzebue in het ZZ meen , als over d t Stuk in het bijzonder hier op te geven.

JZZZ tUd de d8ad P het vak der Dramaturgie uit.

Se,l0N kotzebüe legt zich in zijne Stukken voo ! naamlijk toe, om de meerderheid der aanfehouvvers te behagen , hecgene ook in de daad voor Werkftukken, welken ten dienst van het algemeen gefchikt zijn, eene onmisbare verèischte is hij kiest daartoe, met recht, en in navolging der Grieken, die' even als van de meeste kunften, ook denTgrondflag der Drama, turgte gelegd hebben, zulke Onderwerpen en Fabelen, waarml

t ÏVblkA' V°°r hetW£lke deZ6lVen Vert°°nd W0Fde"» VOlko-

men bekend, immers waarvan hetzelve niet geheel onkundig is , voords werkt hij doorgaands op den voet van het Engelsch en oud Spaansch Tooneel , in de meeste zijner Stukken eene ^emgte van Perfonagiën waaronder, meestal, een of meer Co. m.fche Carricaturen voorkomen, ook zelfs fomtijds in Stukken die uit derze ver aard Tragisch zijn. Deze handelwijze, hoe zeer door velen gewraakt, is niet bezijden het oogmerk des hSt?PÜ'-' d".eene «avoIging (imitatie) der menschip! handelingen is, bij welken zich niet zelden lachwekkende perSTLf !-°urVallen °nder den gewigtigften ernst en belangrijk. ■fl!r.h« ghedfn vermenSen> waarbij deze mengeling, zo zij flechts met oordeel gefchiede, nog dat voordeel heeft, da zi] het publiek de treffendfte plaatfen door contrast levendiger doet gevoelen, en het oogmerk van uitfpanning en vermaak ,dat toch elk Scnouvvourgganger zich voorftelt, door verfcheidenheid zoo veel te eer doet bereiken. Bij dit alles komt nog. uat hj zijne veelvuldige Perfonagiën elk met een hun eigen charakter bekleedt en dezelven zoo eene groote verfcheidenheid weet bij te zetten, dat de een den ander door tegenftelling zoo veel te levendiger doet werken ; en daar allen hunne bijzondere bedoelingen en oogmerken hebben,ftrekt zulks niet weinig,om den knoop of verwarring, welke de aandacht des aanfenou wen, in eene welverzonnene Dramatifche Fabel, van den aanvangderzel. ve tot op de ontknoping moet bezig houden, daar te ftellen.

Op deze wijze volgt von kotzebue ook in dit Tooneelftuk de regelen, welken aristoteles uit de Werken zijner tijdgenoten verzameld heeft, en men kan hem, wat betreft de drie eenheden, naamlijk: die van tijd, plaats en daad, in dit Muk , al mede van geen verzuim der kunstregelen befchuldigen.

Wat voords den voornamen grond, welken aristoteles tot <le iragdche Dramaturgie legt, betreft, naamlijk, dat dezelve

een

Sluiten