is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handleiding voor onderwijzers,

449

Handleiding voor Onderwijzers, ten gebruike van het Nut. tig Leerboekje voor de Jeugd, of der voorbereiding tot derzelver Godsdienftig Onderwijs , gefchikt tot KerkHuis- en Schoolgebruik. Naar den laatften Hoogduitfchen Druk. Te Amfteldam, bij J. van der HeLj, 1803. 274 Bladz. In QSlavo. De prijs is f 1 - 8 - ;

Toen wij van het op den tijtel vermeldde Nuttig Leerboekje verflag gaven, hebben wij hetzelve, als eene gefchikte Handleiding, ten dienfte der Jeugd, aangeprezen, en 'er bijgevoegd, dat, indien de nog onvertaalde ■vragen ook mogten volgen, zij famen een goed geheel zullen uitmaken (*). Wij hebben dit, bij het gebruik, bewaarheid gevonden; en, naar ons oordeel, kunnen dus deze Werkjens , in de handen van bekwame Onderwijzers, eene zeer gepaste aanleiding geven, om de leergrage jeugd met nut te onderhouden , en in zeer belangrijke waarheden te onderwijzen. — Waarom wij niet twijfelen, of, even gelijk het vorige, zal ook dit van een goed vertier gevolgd worden.

C) Zie N. Vadert. Bibl. Vilden Deels ifleStuk, Bladz. 1,64.

De Kina in deszelfs Gefchiedenis, Zoorten, Vervalfchingen, Eigenfehappen, en Scheikundig Onderzoek der farnenft'ellende delen; door a. f. l. dörfurt. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met een Bijvoegfel vermeerderdj door b. t ie boel. Te Groningen, bij J. Oomkens? 1803. 57 Bladz. In gr. OElavo. De prijs is f: - 8 - :

Daar de verfchillende foorten van den Koortsbast in dij Werkjen naauwkeuriger dan elders in onze moedertale befchreven worden, zoo heeft de kundige Apotheker tieboel, met deszelfs vertaling aan zijne Landgenoten geen geringen dienst bewezen.

Na de Kina, overè'cnkomltig den bovenflaanden tijtel,te hebben afgehandeld, geeft de Autheur nog een Nafchrifr over eenige Inlandfche planten, die men voordezei) Bast zoude kunnen gebruiken, die ook meermalen door anderen in deszelfs plaats zijn aangeprezen, en waarvan althands ibmmigen, gelijk de Cortex Hippocastani, gewis een nader nieuwe vad. bibl. viii. deel. no. 10. Ff ou-