Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52+ GESCHIEDENIS VAN WILLEM DEN VIJFDEN.

Geen ijdelc vrees over den hachlijken (laat des Vaderlands bragten (bragt) die bekommeringen voort , de ondérvinding ontdekte maar al te rasch , dat zij ,, gegrond waren. In Duitschland fcheen over de Beijer>, fche nalatenfchap het oorlogsvuur te zullen uitbar„ ften , tusfchen den Keizer en den Koning van Pruis,, fen , beide naburen van den Staat. Frankrijk had in Sprokkelmaand 1778 een verbond van Koophan„ del met de Noord-Amerika fche Staten gefloten , en ,, daar door derzelver onafhangliikheid erkend. Die „ kroon deed 'er Engeland en de Staten der Verëenigde ,, Nederlanden in Lentemaand kennis van geeven. Het „ uitbarlren van den oorlog ook in ons Waerelddeel, », tusfchen Engeland en Frankrijk, wierd het gevolg van deze onderhandeling van Frankrijk met de oorlogende Amerikanen. Spanje en Zweden fcheenen de,, zelve gunftig , en eerlang was , met volkomen ze,, kerheid, een hevige Oorlog te voorzien. Het gedrag van Frankrijk wekte in Holland de ijverzucht van fommige Handelaren , die zich zeer veel belovende van den vrijen Koophandel met die Volken , wenschten met dezelve in naauwer verband te kunnen komen. „ Van deze oogenblikken ontbrandde de ijverzucht fterker; een geest van partijdigheid , welke alleen uitkoop„ belang fcheen te ontfpruiten , begon allengskens ook „ meer zichtbaar ter Raadzalen in te dringen. Natuur„ lijk moesten goedgunners van het nieuw Gemeenebest ,, hunne werkzaamheden inrichten, om de middelen tegen te gaan, welke hunne oogmerken hinderden, die liet fpoedigfte bereikt wierden, door een vredebreuk met Engeland, en het toevallen der Franfche maatregelen. De Prins Erfftadhouder trachtte dien flag (leeds af te wenden, niet, om dat hij aan het gedrag van „ Engeland goedkeuring gaf; maar om dat hij, de weerloosheid van het Gemeenebest kennende , tijd zogt te winnen , om hetzelve in ftaat gefteld te zien."

Sluiten