is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J?6 A. CONRAD'I, VERHAND. OVER DE SCFIADEL. GE WOONT»

leggen; naauwlijks is zij moeder geworden, of zii is ijverig bezig, om het tedere wicht met linten en ltrikken met bonte Jappen en allerléië verfierfelen, welkende kwade imaak van onze eeuw heeft uitgedacht, om de fchone menschlijke gedalte wandaltig te maken, op te fclnkken. Al vroeg wordt het oog van het kind hieröpgevestigd, en meet men hiernaar de indrukken af, welken deze voorwerpen op de ziel moeten maken. Vergelijkt men hier mede de denkbeelden, welken daardoor in het kind moeten ontdaan, dan kan het niet wel anders, of de neiging tot de ijdelheid en den opfchik moet al heel vroeg in het hart van het kind geboren worden. „ De zucht, " zegtisELiN, „om door allerhande kinderlijke opfchikken zijnen perfoon luisterrijk te maken, — neemt in het zoo *» bel'chaatd Europa daaglijks meer de overhand , en „ wordt eene gewigtige bezigheid voor een zeer groot <?e>, deelte van perfonen van beiderlei gedacht, die billijk „ hunne zielen aan edeler pogingen, en hunne onkos .

„ ten aan nuttiger oogmerken moesten toewijden." -

Zie daar de eerde doffen, welken johanna aan de' ziel van haren lieveling te bearbeiden geeft, zie daar de eerde verderflijke zaden der ijdelheid, welkende moeder als met eigene hand in het nog onbedorven hart van haren zuigeling legt! — Bij het verder opwasfen worden de lieve kindertjens aan behoeften gewoon , Welken zij naauwlijks moesten kennen , en met gerieflijkheden bekend gemaakt, welken zij, zonder volflagen ongelukkig te

zijn, niet wel ontbeeren kunnen. Zoo verkeerd

is het opvoedingsplan van johanna ingericht, zoodat wij ons bijna verbeelden in het huis eener aanzienlijke vrouw te zijn. Zij gaat zelfs nog eenen flap verder, zij doet hetgene men, zelfs in lieden van voornamen huize Z zoude veröordeelen, zij vleit hare kinderen met groote uitzichten, waarüit niet anders dan eene verachting tegen den werkzamen burgerdand moet voordvlóeiën ; op' deze wijze legt de Moeder zelve den grondllag van een gebouw , hetweike hare betrekking, en haar vermogen

nooit zal toelaten behoorlijk op te trekken. — Her."

Dochtertjen van johanna niet behoorlijk opgeleid tot nuttige werkzaamheden , welken het lieve kind zelfs in eenen hoogen dand tot fieraad zouden verilrekken , is onbekend met hetgene tot het bedier van eene goede huishouding behoort; en daar het niet tot degelijke bezigheden wordt aangefpoord , gewent het zich aan een

dar-