is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligtzinnige losheid.

335

ligtzinnige losheid.

(Eene waare Anecdote.)

Kort vóór dat Kaap Frangois, op het eiland Sint Domingo , aan de Negers werd overgegeven Cdeze overgave gel'chiedde den 30 November 1803) fchreef een Fransch Officier aan eenen zijner vrienden het volgende: „ Wij zijn hier tegenwoordig in het grootiie gevaar, en be,, vinden ons in den allerdringendften nood ; maar onze „ Comedianten vermaken en vertroosten ons nog altijd. ,, Elk een is bij hen vergenoegd en te vrede; ja! hoevvel , ik thands volftrekt geenen lust heb om te lagchen, zoo l, zal ik evenwel dezen avond de Comedie , waar het Huk: Les battus payent Vamende (de geflagenen zullen de ftraf of boete betalen) zal vertoond worden, bijwo' nen. Waarom toch zouden wij ons niet trachten te vermaken , alhoewel wij ons in den grootlten nood en het uiterfte gevaar bevinden." — Die het gevaar veracht, zal 'er in omkomen, zegt de wijze sirach.

TROOST VOOR LIJDENDEN.'

Cjij, die, moê van 't leed te dragen.

Vaak uw brood met tranen eet, Lieve Lijder! (laak uw klagten:

Denk, dat God uw noden weet.

Als geen enk'le ftraal van blijdfchap

Uwen levensweg verlicht; Als geen hoop u vriendlijk aanlacht;

Als uw moed voor 't lijden zwicht:

Denk, dat Hij,- die 't licht kon fcheppen,

Die de duisternis gebiedt, Met een oog vol Vaderliefde , Ook in 'c duister, op u ziet.

Als de dood aan uwe zijde,

Wat u dierba ir was, verflindt; A!s ?e u eenza .m en verlaten

Midden tusfCaen gravea vindtt

Denk,