is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44$ WAARÖM VINDT MEN VAAK MINDER LIEFDE TUSSCHEN

lens brengt de menfchen natuurlijk nader aan elkander en verwekt naauwe gehechtheid en liefde; maar, buiten deze overëenltemming van gevoelens , zijn 'er nog andere dingen, die eene verëeniging onder de menfchen bewerken, zonder nogthailds eene duurzame liefdevolle verkleefdheid in hen voord te brengen. Inachtneming van het welvoeglijke, bij voorbeeld, beleefdheid, eerbiedige oplettendheid voor de gevoelens , zelfs voor de vooröordeelen der menfchen, die flechts weinigen den moed hebben, geheel te verachten , brengen bloedverwanten fckijnbadr nader aan eikanderen, hoe weinig zij ook in de daad waare achting voor elkander bezitten mogen. Zeker moest, zoowel de ftaat- als zedenkunde, hen de noodzaaklijkheid van eene vaste en beftendige verëeniging to-. nen; maar de ftaat- en zedenkunde verliezen ongelukkig haren invloed op het menschlijke hart, wanneer'hetzelve den ftrijd met vooröordeelen en hartstogten moet kampen. ; ... ,

De zedenkunde leert ons, „ anderen te doen, wat wij wenfehen, dat zij aan ons doen zullen:" en de flaatkunde toont ons, hoe zeer het ons voordeel bevordert, wanneer wij de achting van die genen zoeken te verwerven, met welken wij , door de omftandigheden, iii betrekking

Itaan en verbonden zijn.

Noodzaaklijkheid en wederzijdfche behoeften vestigen , zoo het fchijnt, de meeste openbare en bijzondere verbintenisfen in de maatfehappij; trapswijze verheft zich vaak, hierna, op deze grondvesten, een gebouw van liefderijk gevoel , krachtdadigen bijftand en van eene bijzondere naauwe verknochtheid, waaruit de tederlte, fchoonfte en beminlijkfte vreugd des levens geboren wordt. Toen de menfchen inzagen, hoe zwak, hoe onzeker en ontoereikende,hunne bijzondere vatbaarheden en krachten, ter bevordering van hun eigen geluk, waren, zoo begaven zij zich het eerst in de natuurlijk gemaklijkst te vinden familiegezelfchappen, verbonden door de banden des bloeds en des gcmeenfchaplijken belangs, en daarop —— in de meer verfijnde ftaats- en burger-maatfchappijën. Eenige Schrijvers over de zedenkunde hebben, uit dien hooide, niet zonder reden of kennis onzer natuur, het voordeel als de hoofdbron der menschlijke handelingen opgegeven; want, wanneer wij op den grond der daden, zoo ver wij dien met onzen blik kunnen bereiken , zien,

dan