Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

032 OVER DE REINIGING DER ZIELEN, NA DEN DOOD,

bijlage TOT deze verhandeling,

Door derzelver Schrijver.

„ Wij vinden deze Overlevering in de alleröudjle tijden der Wereld. Zij was algemeen aangenomen" Dit gronde ik , op hetgene zoo aanftonds volgen zal; en mij dunkt, het vloeit daar zeer natuurlijk uit voord. Leeringen, welken een homerus in zijne Boeken heeft, Leeringen, welken in het Godsdienftige ftelfel der oudfte Volken , en niet alleen der oudfte, maar zelfs der voornaamfte Volken , ingelijfd waren — zulke Leeringen mag men wel , met genoegzamen Gefchiedkundigen grond , voor eene overoude, en algemeen aangenomene en geachte Overlevering houden.

„ Priesters , Dichters, en Wijsgeeren plantten dezelvs ,, voord"

Priesters. Dit blijkt uit de Offeranden voor de dooden , welken bij de Heidenen plaats hadden — aan welker waarheid men niet kan twijfelen, en van welken zij geloofden , dat dezelven, even als de overige Lijk- en Doodplegtigheden , tot eenige verligting der afgefcheidene zielen ltrekten. Wat virgilius, livius, en hoti e r u s - alle zoo geachte als veel gelezene Schrijvers, daarvan hebben, is bekend.

Dichters. Hiertoe behoort de Vader van allen, homerus, en zijn eerfte Zoon , de Romeïnfche homerus.

Wijsgeeren. De Hierophanten der Egyptenaars — de Mügi der Per [en — pythagoras, m zijne Zielsverhuizing — plat o, op den zelfden grond. Aanmerklijk is, inzonderheid, hetgene chemnitius ,inExam. Concil. Tridentini, P. III. pag. 90, uit eusebii Pracparatio Euangelica, van deze Wijsgeeren aanhaalt en bijbrengt. — Van wien ook pythagoras zijne Metempfychops heeft, is bekend. Wij komen dus immer jn de oudfte tijden, wanneer wij den oorfprong der Overlevering, van welke wij fpreken, nagaan. En het zij mij geoorloofd, hier verder te vragen: Van waar mogen toch wel de Egyptenaars die Overlevering ontleend hebben? Een auraham, eenjosEF, een jak o b woonden onder hen; en wat heeft josef niet onder hen voorgefteld?

Was

Sluiten