Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3? )

dienen te wachten, van inmiddels alle hoop op deze restitutie te laten varen, door de volftrekte vernietiging van den nog fubfifterenden Vlaamfchen Raad, vermits het groote belang, 'twelk de Republicq in 't algemeen, en Holland en Zeeland in 'tbyzonder, by dit gedeelte van de gecedeerde bezittingen heeft, geene adftructie behoefd, wanneer men Hechts een oogenblik de quantitcitvanonderfcheidene Granen nagaat, welke van daar in de Republicq wierden gevoerd, en welkers product wederom byna geheel van den inflag van wederkerige benoodigdheden, in dezelve befteed wierdt.

Dat by deze confidentie nog moet worden gevoegd, dat de Raad van Vlaanderen, tot nu toe, altydwerkzaam is gebleven, en nog meer dan ééne zaak voor het zelve hangt, terwyl geene anderen grond tegen het uitftellen van de voorgeflagene vernietiging kan worden bygebragt, dan de befparing van de overbodig gevvordene bezoldiging van dit Collegie. Dan waar omtrent door deze Provincie, in de eerfte plaats wordt gcremarqueerd, dat de Raad zoo gering is ge-, falariëerd geweest, dat, zelfs by de volftrekte intrekking van alle traftementen zonder onderfcheid, flechts de zeer geringe fomme van ƒ9000'sjaars, door de Generaliteit zoude worden befpaard, 't geen dus in geene evenredigheid ftaat, met het eventueel nadeel, 't welk uit de overhaaste vernietiging van den Raad van Vlaanderen, zoude kunnen refulteren; en dat ten tweeden, by Refolutie van Hun Hoog Mog. van den 15 October 1661, een omflag is gelegd van vier grooten Vis. per Gemet, over alle de Landen in StaatsC » ' Vlaan-

Sluiten