is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 82 )

ring door eene plechtige Hollandfche Commisfie uitgebragt op den 28 July daar aan volgende; als mede de Refolutie van de Provifionele Repradentanten van het Volk van Over-Ysfel, op dit fubject, genomen den 1 July dezes Jaars, en by IVlisfive van de Extraordinaire Gedeputeerden dezer Provincie, ter Vergadering van Hun Hong Mog. van den 22 July, overgezonden, en den 28 der zelfder maand alhier voortgebragt.; en eindelyk dfe Misfive der Provifionele Vertegenwoordigers des vryen Volks van Gelderland, gefchreven te Zutphen, den 6 dezer lopende maand, met derzelver Refolutie van 's daags te vooren, over dezelfde materie, ter dezer Vergadering geëxhibeerd den 18 daar aanvolgende; heeft op al het zelve uitgebragt het yolgende Rapport..

Medeburgers!

Wy voldoen met fchroom aan uwen last, om onze gedagten open te leggen over het Plan tot de algemeene oproeping des geheelen Nederlandfchen Volks, en het formeeren eener Nationale Conventie.

Wy vinden die zaak van zulk eene aangelegenheid, dat het behoud of den ondergang van ons Vaderland 'er van afhangt, en zouden ons ten hoogften ftrafwaardig kennen, indien wy U L. durfden aanraden, van hier maar roekeloos in toe te tasten.

Wy kennen uwe zorg en naauwgezetheid, om niets anders dan 's Volks geluk en welvaart te betrachten, al te wel, dan dat wy U L. tot eenige losfe flappen jn gewigtige zaken zouden willen aanzetten.

Het zal daarom noodzakelyk zyn de belangryke beden'