Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 29

cheii) zig door hunne ftrooperyen ter Zee, berucht hebben gemaakt , hoe zy door Drufus zyn beteugeld, en na hunnen inval in België, door Juliaan geflagen. Wie volgen op hen?

Z. Die van Staveren , welker grenzen ik op de Ruiten III. X. en XI. (4.J aangewezen vinuc.

V. Deeze zyn een gedeelte der Friezen, door de Romeinen Sturii genoemd, of als bewooners van Stavoren, ook wel Staurii, en dus zyn zy geen byzonder Volk geweest , maar behoorden ouder de Groote Friezen. '£r zyn, die hunnen naam Tufti fpellen , als zynde zy Tusfchenlanders geweest, bewoonende voorheen een gedeelte van het vaste Land , aan den Zeekant, niet verre van Huisduinen en Kalandsoog, en door dcezen worden zy voor eene byzondere Natie ,. van de Katten afkomftig, gehouden.. Doch gy zult beter doen, hen aan te merken, als behoord hebbende tot de Groote Friezen. Wat den naam Staurii aanbelangt, deeze kan hun met rcgt gegeB a ven

Sluiten