is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

GESCHIEDENISSEN DER

Trciirfpel zien beginnen, luisterde hy eenen' Zyner Vrienden in het oor, toen het helluit

in den Raad genomen wierd. En waar*

lyk dit algemeen verkrachten der Wetten en Voorrechten was het, dat den grond lag tot het zo vermaard Verbond der Edekn, waarvan de Heer van Marnix gehouden word de Optleller te zyn, een man , ev^n bekwaam

met de pen als met den degen. Hy

had het zo ras niet gefchreven, of ondertcekende hetzelve allereerst , en werd door negen of tien aanzienlyke Leeden gevolgd. .Zeer fpoedig groeide het getal der Onderteckenaaren zo fterk aan , dat het meer dan vierhonderd bedroeg , en vervolgends, toen aanzienlykc Kooplieden en Burgers 'er deel . aan namen , tot over de tweeduizend , die men echter niet hooger dan als Aanhangers der Bondgenooten kon aanmerken , dewyl men zo wel onderfc>eid moet maken tusfchen deeze en geene , als tusfehen het Verbondfehrift cn het daarop volgende Smeekfchrift, bet welk mede door een zeer groot aantal ondtrte k rd werd.

Z.