Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Éi 8 " CESCHlEDENISSEM DPR

jciarden veel verhindering tocbragt; doende ondertusfehen de belegerden uitval op uitval , om Don Fredrik in het maken der Loopgraven, waaraan driehonderd Haarlemfebe Burgers gedwongen werden onvermoeid te arbeiden , zo veel afbreuk te doen, als mogelyk was. —- Op den iSden van de maand September werd de Stad allereerst befchooten , en op den namiddag van denzelfden dag , een ftorm op de Friefche Poort, onder een groot gefchreeuw, ondernomen; waarby echter de Spaanfchen zo wel ontvangen werden , dat zy tot driemaal toe moesten afdeinzen. Vrouwen , jongens, alles was tot behoud der vryheid in de weer, brengende deeze alles aan, wat den vyand kon benadeelen ; als brandende pekhoopen, ongeleschte kalk , kookeiid water, gefmolten lood cn andere brandbaare ftoffen , die zy den heltonners over 't hoofd en aanzigt ; wierpen.

Z. Dit behaagt my : my dunkt , had ik ! toen geleefd , ik had mede myn best ge-, daan, om den vyand der vryheid af te wee-, «en.. V'

Sluiten