Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIG DE NEDERLANDEN. 1

fokt was, nam hy Nivelle in. Anjou overmeesterde Bincb, als ook Maubeuge by verdrag. Doch wat Bosfu ook te werk ftelde, hy kon Don Jan tot geenen veldflag uitlokken , die niet minder dan de Staaten om geld verlegen was, terwyl zyn Leger van de pest befmet was hy zelfs kwynde , wanhoopen* de, van iets te zullen kunnen verrichten, en op den eerften van de maand Ocleber, gaf hy den geest in een a:melyk huisje, in hot Dorp Bonge , zo eenigen zeggen, aan eene Pest* koors, of gelyk anderen willen aan vergif, hetwelk de Koning hem zou hebben doen ingeven.

Z. Filips was daar zeker niet te goed toef Door wien werd Don Jan als Landvoogd opgevolgd?

V. Het bevel over het Leger werd by voorraad aan den kloekmoedigen en voorzigtigen Prins van Parma opgedragen , ook werd hy eerlang in de Landvoogdy bevestigd. Deeze Prins , Alemander Fameze van Panna, zou naar alle waarfchynlykheid alles voor zysaen. Koning te regt gebragt hebben, indiea

EI»

Sluiten