Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

GESCHIEDENISSEN DER.

van Albr.as Broedraat!. En volgends

zyn bevel, hoe zea- 'er Mansfeld en lbarra tegen wanen, moest echter de eerstgenoemde een bevelfchrift afkondigen , waar by op doodftrarlê verboden werd , eenige brandfchattingen aan den vyand te betaalen, of vrybrieven te nemen; ook gaf hy last, om alle gevangenen , zonder het minfte bewys van genade, om het leven te brengen.

Z. Hoe gedroegen zig de Staaten daaromtrent V Volgden zy hem in deeze onmenschlykheid na ?

V. Hoe zeer het hun fmerte, zy waren genoodzaakt, hem op dezelfde wyze, als in 't begin des QOflQgs, aan Alba meer menschJykheid te leeren , en ten dien einde een dergelyk bevelfchrift af te kondigen. Echter, om te tooncn, hoe zy van alle wraakneming eenen afkeer hadden, gebinikten zy tevens de edelmoedigheid, om de uitvoering daar van, tot een' zekeren termyn te bepaalen, in hoope, dat Fuentes het zyne in dien tusfehentyd herroepen zoude, doch als hy voortging, i.oodzaahtc men de Spanjaards

wel

Sluiten