Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•J'iO 'GESCHIEDENISSEN DEK

boezemen. Betuigende verders liefs: het gordyo te willen fchnivcn agter de voorwerpen , waardoor hy, meer dan eens geleerd had wat hem te wagten ftond van zulken, die , zelfs midden onder het genot zyner weldaaden, eene volftrekte afkeerigheid betoonden van hem en zyne Wettige Regeeling. Eindelyk verklaarde Zyne Hoogheid de beide zaaken , de Steden Htrlingen en Sneek betreffende voor geheel afgedaan, en dus wel te mogen lyden, dat alle Raadplee • gingen daar onurend by de Staaten wierden ter zyde gefield.

Z Dit antwoord bevatte vry wat fcherps en zal de Meerderheid van het Kwartier van . eestergo niet ai te breed aangefraan hebben. Doch was het hier mede afgedaan?

V. De Staaten van FtksUnd namen federd genoegen in 'sPrinsfen gewysden , en d*ar mede liep deeze netelige zaak, die zo veel oneenigheden ia die Provintie te wege gé?

bragt had, ten einde Geduurende

alle deeze Staatsverrigtingen had den Pnns Erfftadhouder egter zyne byzoudere belangen

niet

Sluiten