is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158 GESCHIEDENISSEN DER

neemen , betuigende egter met de meest mogelyke befcheidendheid en eerbied voor het Carakter van den Heere Erfftadhouder te werk te zyn gegaan , hebbende zyne Hoogheid reeds eenige tyd te vooren verzogt, van hem dat recht te willen doen, van overtuigd te zyn van zyne billyke oogmerken , in het handhaven van het voornoemde Reglement. Daarenboven betuigde de edele Ridder, dat hy van oordeel was den Stadhouder een wezendlyken dienst te hebben gedaan , met hem dit alles onder het oog te brengen, en daar door een gepast middel aan de hand te geeven , om 's Volks vertrouwen , reeds te verre, wegens het gebeurde in den tegenwoordigen Oorlog , van zyne Hoogheid vervreemd, weder te kunnen winnen, wanneer het zelve 's Prinsfen naauwgezetheid, in het nakomen en doen nakomen van 's Lands geftaafde grondwetten, gezien zoude hebben, doch daar deeze billyke onderneeming hem mislukt was, fchoot 'er, zeide de Ridder, geen antïer middel voor hem over, om d5

ver*