Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$9 GESCHIEDENISSEN DER

bieden. Daarenboven vonden gemelde

Staaten ook nog noodig eene vry fterke Pu. bücatie tegens alle oproerige bewegingen uit te geeven, en alomtne te doen afkondigen» ichoon de moedwil zo verre ging, dat men zig niet ontzag de aangeplakte Publicatien op eene vuilaartige wyze met drek te beimceren, welke handehvyze egter by hunne Edelgroot. mogcnden zo kwaalyk genomen wierd , dat zy ten eerftea een premie van honderd gouden Ryders fielden, te betaalen aan de geenen die de daader of daaders van deeze verregaande ongeregeldheid wisten te ontdekken. •

2. Het is zeker dat 'er de Justide ten hoogflcn aan gelegen lag, dat zulke openbaare fchenderyen van het hoog gezag op het ftrengfte geftraft wierden. . V. De Vroedfchap der Stad Leyden, had ondertusfehcu een befluit genomen om haare Schuttery, wegens deiever die zy betoond had in 't flillen der oproerige bewegingen , in verfcheidene Dorpen rondom die Stad gelegen te bedanken. Welke dankzegging ook vervolgens door Heeren Burgemeesteren, uit

naam

Sluiten