is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN DER

Was, dat 'er den 16 Augustus een Escadron Ruitcry van het Regiment van den Luitenant Generaal van der Hoop, met den Bevelhebber aan het hoofd, 's morgens ten twaalf uuren in Amersfoort binnen trok , wordende door een gedeelte Carabiniers en een Bataljon Voetvolk, te faamen vierhonderd Man uitmaafcende, gevolgd, zonder dat de Ingezetenen der Stad eenige weer deeden. om den intogt van dit Rrygsvolk te beletten, fchoon veelcnvan gedagten waren geweest, dat vermits zeer veele van de Amersfoortenaars, in den Wapenhandel zeer wel bedreven waren, dit zoo vlot niet zon gegaan hebben ; te meer daar zig honderd Man, van het nabuurig Wyk te Duurftede, aangtboden hadden, dezelven te hulp te komen.

Z. Maar gaven de Burgers dier Stad geen reden, waaaom zy zig niet verwecid hadden?

V. Zy verklaarden federd , dat zy geen opentlyk geweld hadden willen gebruiken, om bet leeven van hunne Vrouwen en Kinderen niet in de waagfchaal te Hellen , welken zy veel te dierbaar achtten, om hen aan de uiteffte gevaaren bloot te ftellen. Ondertusfchen

*er-