is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERIEN1 GDE NEDERLANDEN. 1$g

Z. Welke was toch de Inhoud vai deeze

Ac°te, die my niet voorftaat in dien tyd gele-

zen te hebben. V. De Regenten welken dezelven befloten

hadden, verklaarden daar in „ dat zy met hun„ ne vereeniging geen ander oogmerk hadden, „ dan om de algemeene belangen met meer

„ eensgezinde poogingen te kunnen voorftaan „ en verdeedigen, tot verhaasting van eene „ zo hoognoodige en te regt by het beste „ gedeelte der Natie begeerde grondwettige „ herftelling. Betuigende dierhalven op het ,, plcgtigfte geen ander voorneemen te heb». „ ben , dan om met al hun vermogen de „ waare Republikeinfche Regeeringsforra te „ handbavcncn , naamlyk eene Regeering by „ Vertegenwoordiging des Volks , gegrond „ op den aart der Staatsgefieldheid en Voor„ regten van byzondere Gewesten, Steden en „ Leden van dien, by de Unie van Utrecht „ bevestigd, met een daar aan ondergefchikt „ Stadhouderfchap, erfielyk in het Huis van ,, Oranje, voor zoverre zulks met de waare „ gronden van 's Lands e« der Ingezetenen

» On?