Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3# case h i e d e w i rs e n &e r

zestigduizend Guldens, tegen hen, die zulks

hadden durven onderneemen. Omtrend

deeze tyd had de Heer Coert Lambert van Beyma, van wien vvy reeds meer dan eens gefproken hebben , tegens het begin der aanftaande Landdag der Staaten van Friesland te leeuwaarden, meer dan eene pooging gedaan by den Graaf van Wasfenaar, om deszelfs vaste Goederen, in laatstgenoemde Provintie gelegen, door Koop aan zig te brengen, om,,, zo als men meende, hier door op den bovengemelden Landdag, meester van de Stemmen te worden , doch de Heer van Beyma Haagde in zyn voornemen niet, dewyl de Gra?f van Wasfenaar het verkoopen van zyne Landgoederen beftendig bleef weigeren, zo dat van deeze zaak, waar op de Friesfche Patriotten

groote hoop gefield hadden , niets viel.

Te Deventer was terzelver tyd mede vry wat moeilykheid geweest,, tusfeben de oude en ïiieuwe Burger Gecoramitteerdens het welk zelfs ?.o hoog gelopen was, dat de Kegeering zig, op den 15 January, genoodzaakt had gezien om het Vrycorps in de Wapenen te doen

ko*

Sluiten