is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8s

GESCH1EDÏSNISS1N0ER

fcbouwde men alhier, piet zonder rede, voor zeer fitxydjg mee het gefloten Verbond van Koophandel met de Americacnen dewyl daardoor de Hollanders wierden uitgefloten van eene Vrybeid die de Franfthe Natie toegedaan wierd, daar het Verbond ondertusfchen medebragt , dat de Nederlanders op denzelfden voet behandeld zouden worden als de meest begunfiigde Natte. En fchoon de H eilandfche Gezant aldaar, de Heer yan Berckel, alle mogelyke moeite deed om te. bewerken , dat de inbreuk welke door dit verbod op het Verbond gemaakt wierd ^oorgekomen of verbeterd zoude worden , had by egter niet gelukkig in zyn voorneemen kunnen flaagen , waar door de hoop, die men hier te Lande opgevat had, van de groote Voordeden die den Staat door haare Verbindtenisfen met de Noord • Americaancn te verwagten had, hoe langer hoe meer verdween.

Z. Het is zeker dat zulks de Kooplieden die op Noord America Handel dreeven, niet al te breed aangeftaan. zal hebben.

V. On-