is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 GESCHIEDENISSEN DER

den morgen , vernieuwde het morren niet aN leen weder onder de geringde Ingezetenen, maar ook onder de Scheeps Timmerlieden , en de Leden van het vernietigde Genootfchap, tot Nut van Hoorns Burgery, welken de bovengenoemde Meyer, om bet fchieten met fcherp, en het werpen van Granaaten , gedraft wilden hebben.

Z. Het zal zekcrlyk by dit gemor niet gebleeven zyn?

V. Dit kunt gy ligt begrypen. De Scheepstimmerlieden begaven zig, in gelederen van vier Perfoonen, met hunne bylen gewapend , van de Werf af, en Gecommitteerden benoemd hebbende , trokken zy tot voor het Stadhuis, wanneer zy eenigen van hen naar Burgemeesteren afvaardigden, om van hunne Edel Groot Achtbaaren te verzoeken , de vernietiging der Patriotfche Genootfcbappen, het uitbannen van Jan Meyer, en het ontflag van zekeren Gevangenen welken tot hunne party behoorde. Hun verzoek na rype raadplee* ging toegedaan zynde, verfebeen de gewezene Gevangene op het Plein, daar hy van de

me-