Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

±£.3 GESCHIEDENISSEN DER

den, dan den Graaf yan Reciteren yan Lim> lorg, welken insgelyks om deeze zelve tyd, tot verrigting van eenige byzondere zaaken , in.de voorgemelde Stad gekomen was. Men had reeds hier en daar veel verzcekeringen van zynen komst verfpreid, en zo dra was dezelve niet aan de Burger Sociëteit bekend geworden, of de Secretaris van 't Genootschap verzeld van eenige zyner Vrienden, Tjegavcn zig naar gemelden Graaf, cn wilden dat hy ten eerften de Stad weder verlaaten Zoude. Deeze on IcrhaBdelirg ging niet al te vriendelyk toe , en eindigde daar mede dat men hem in de Hoofdwagt in verzekering laragt. De aldaar wagthoudende Officieren behandelden den Graaf yan Recht er en egter zeer beleefd, lieten hem door eenige Burgers naar het Rondeel, alwaar hy logeerde, leiden en gaven zelfs drie Schutters tot zyne bevei. liging , tot de tyd toe dat hy weder naar Kaarden, van waar hy gekomen was, te rug

keerde. Geduurende alle deeze onlusten

.was de Heer Willem Baron van Lyndcn tot Hemmeni Burggraaf van Nimwegèn, Gouverneur

Sluiten