Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ö GES C1MËBE NISSEN DE BÉ"

dat hy nam in derzelver behoud en voor* ipoed , en door de byzondere genegenheid , welke hy voor elk der Leden had die dezelve uitmaakte."

Z. Deeze Verklaaring zal zekerlyk tot groote vergenoeging van de Patriotien geftrekt hebben.

V.. Nog meer genoegen gaf hen den Brief, die dooi' denzclfden Franfihen Gezant aan de Staaten van Holland overgeleverd wierd, en waar by de Koning kennis gaf, dat hy de bemiddeling had aangenomen, en reeds een Vertoog aan het Hof van Berlyn gezonden had, om te vertoonen, dat Mevrouw dePrinfes van Oranje, thans by geene mogelykheid op het Hollandsch Grondgebied geduld kon de worden-, en dat zo onverhoopt die Provintie mogt overvallen worden, Hy zig ten hoogden daar aan, gelegen, zoude laatcn kggen, zullende zulks met zyn gantfche raagt tegen gaan en dezelve befthermen.

Z. De uitkomst heeft ondertusfehen wel geheel anders geleerd. Doch ik verzoek u ■Koord te gaan.

V. Dc

Sluiten