is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VE R, E E N I G B E NEDER.Ï.AN DE N. ICf

waar eene bezetting noodzaaklyk geoordeeld* wierd. y

Z. De Stad kwam 'er dus nog al. genad*. ger af dan. ik gedagt had..

V. Intnsfchen was het Geldersch Krygsr volk niet zeer geneigd om zig, te laaten ontwapen^, doch trok egter, op last van de Regeering van Hasfelt den zevenden July met eenig Reisgeld uit. Voords reisde eene' Commsfle der Staaten naar de Stad, welke aldaar de nodige fchikkingen maakte, doch deSecretaris tfAlmaras , benevens dc Burgemeester Bode waren hec omvlugt. De laatstgemelde wierd, benevens de Waardgelders egter op de Zuiderzee genomen, en te Am. fieldam opgebragr, docli kort daar na ontflagcn. Men had in. de Stad zelve verfchcidc» Krygsbehoeftcns gevonden,, en de Sleutels van de Magazyncn wierden aan dc Gecom mitteerdeu van het Defenfie Wezen ©verban digt. Midlerwyl had de Stad Amjleldam zeer veel toegebragt tot het onder brengen van JlasfAt, door het leggen van een Kotter naSxhakland, waar door de toevoer naar die E ? Stad.