is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï88 GESCHIEDENISSEN DER

„ len van vcrdeediging waren, die men m „ deeze rampzalige omftandigheden by kon„ de brengen, ter gerustftelling ven een „ Volk, dat men niet alleen verpligt was, „ voor ver uitziende [gevaaren te behoeden, , maar ook voor daadelyk opkomende rampen

' te beveiligen. Zouden die middelen (vroegen '! zy)gezogt worden in de Eendragt, weleer de

!! onwrikbaare Zuil onzer magt? Zy was ver-

l loren en haare zo gewenschte herftelhng konde alleen door het Opperwezen beftemd

Z worden. — Zouden die middelen gevonden worden in de magt van Hollands %

• „ A\f> 7enuw van Staat, waar „ nantiewezen, die zenuw va >

mede alleen alle Krygsbedryven moesten beftlerd worden? Wie wisc derzclver onge" lukkige weiland niet? Men vestige (zeiden * de Ridders) flegts bet oog op de laatfte Negotiatie van vyf Mülioenen by Holland ''gedaan, men berekene flegts het ontzagIvk verlies van zestien Tonnen Gouds , welke deeze Negotiatie aan het Land ge" kost bad, men befehouwe flegts de tegenwoordige prys der Efecler, De Ct*tfg