is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VïREEMIGDE NEDERLANDEN. 8l

Saterdags namiddags, de Geweeren op de plaatfen welke daar toe liefkind waren bezorgt, wordende dit alles zeer (lil en rustig

yolbragt. Ondertusfchen. hadden eenige

Hoofden der Patriotsgezinden, de wyk naar elders genomen, cn onder deeze waren we! de voornaamften Mr. Paulus Gevers, gewezen Hoofdofficier der Stad, en de Advocaat Mr. Arnold Kreet, welke laatstgenoemde Heer naar Amfieldam vertrokken was. De tegen? woordige Vroedfchap, verkoos kort daar na in plaats van den cerstgemelden, by voorraad de Heer en Mr. van Staveren , Raad der Stad , tot Hoofdofficier. Ook wierd in de Stads Courant, uit naam van de Heeren Ge* conflltueerden opcnlyk bekend gemaakt, „dat „ dezelven de Acls van Qj'a'ificatie op hen

verleend, vcor vervallen hielden en dat zy „ dus, uit dien hoofde geene zaaken meer

zouden verrigten of uitvoeren.'*

Dus onderging deeze Stad mede al vry wat verandering.

V. Het beste van aïlcn was dat 'er alles nog al vry bedaard toegegaan was, want volB5 geus