Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 GESCHIEDENISSEN BER

vuil Schimpfchrift, aan zeker aanzienlyk Huis aangeplakt, welks hoofdzaakelyke inhoud daar in beflond , dat de Edel Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten wierden aangemaand, om zekere in het voornoemde Paskwil, gemelde Perfoonen te ftraffen, waar op eenige fcheldwoorden en verwytingen tegens de Bevelhebber van het nieuw ingetrokken Guarnifoen, en eenige Heeren van de Regering en anderen volgden, welken dc Schryver niet minder dan geledebraakt wilde hebben enz.

Z. Wat deed de Regeering hier tegen ?

V. Zy beloofde eene premie van tweehonderd zilvere Ducatons aan den geenen, welke den daader of daaders, van het bovengemelde Lasterfchrift zoude weeten bekend te maaken en aan te brengen. Voords befloot gemelde Regeering ook den Franfchen Predikant la Fond, befchuldigd van zig te veel in Staatszaaken gemengd en gantsch oneerbiedig voor den Prins Erfftadhouder en de Regeering gebeden te hebben, voordaan den Predikfloel te ontzeggen, — Midlerwyl wierden

fom-

Sluiten