is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 'GESCHIEDE NISSEN DER

houder af te vaardigen.' En eindelyk deeden Burgemeesteren en Raad van Groningen, ingevolge van dit Befluit, den drieentwhuigiteu Oecobsr, eene Publicatie afkondigen wegens de herfteïling van zyne Hoogheid in deszelfs wettige en Eiffelyke Rechten," en tevens ter aanmnaning tot inwendige rust, aflegging van Partyfchap en het draagen van Oranje Verfierfelen.

Z. Waren de gevolgen der Staatsomwenteling in 't uabuurig iandfehap Drenthe ook van dien aart?

V. j., gelyk zulks blykt uit het "verhandelde der Ridderfchap, en eigen Erfden als Staaten van het bovengenoemde Landfchap, waar by zy befloten, „ de Predikanten te'ge» J5 lasten, op Zondag den veertienden Oe~ro„ ber , open'yke dankzeggingen met hunne „ Gemeenten ten Hemel op te zenden, voor „ de onverdiende goedertierenheden in het 9, tot hier toe zo wonderlyk behoud van het lieve Vaderland, en verydeling van veele en booze aanflagen bewezen. — Alle ge wapende Genootschappen en gemeenfehap.