is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREEN1GDE NEDERLANDEN. £9

,, lyke WapenoefFeningen te vernietigen, en s, voor alroos te verbieden, met intrekking „ van de voorgaande Wettiging en Vergun„ ning aan dezelven verleend. ■- Alle Soa, cietëiten en Byeenkómlten, opgerigt om in „ dezelven over zaaken , 's Lands bellier be. n treffende, te handelen, en onderin g te cor„ respondeeren, uit elkander te doen gaan, „ en het c-raagen van Verfierfeien van Oranje „kleur te vergunnen." Voords wierd eene Commisfie van acht Staatsleden benoemd, om met fcet Collcgie van Drost en Gedepu • teerden, onder anderen te befebikrken over het Geweer en Wapens van de aldaar afgefchafte Genootfchappen, de Papieren der onderfcheidene RVygsraaden en Burger Sociëteiten te onderzoeken, en wel voornaamlyk navorfching te doen op zeker Request door de Gecommitteerden der Vryeorpfen , aan de Staaten van Oyerysfd ingeleverd. Daarenboven

wierCO Qefchiedenhfxn der Fereezigde Neder* landen in »/ kort. XVUL Deel, B'adz. 43a. .