is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fO GESCHIEDENISSEN DER'

wierden de vier zig noemende Volmeten van vier Dingfpillen, en in die aangenomene hoe« daanigheid, Ondertekenaars van zekerVerweerfchrifc , aangemaand , op de eerstkomende Verga-iering hunne tydige QvaMpcatien over te leggen, dewyl Heeren van de ïlidderfchap■ dat ftuk hadden verklaard voor een Libel t met behoudenis van derzelver Acïie na hun» nen goeden rade enz.. — Doch iaat onstot Holland wederkecren?

Z. Was daar thans alles ih rust?"

V. Verre van daar. Het fcheen of de ver» bittering uit Burgertwist geboren geen einde zoude neeuien, dewyl'de gisting nog vry algemeen was.. De Staaten van Holland waren dus al wederom genoodzpakt geweest' eenePublicatie tegens het inflaan van Glazen , Plunderen en andere Mishandelingen te NMtfrttl uitvaardigen, doch deeze voorzorg, was niet alleszins genoegzaam, want-te Rotterdam wierden thans weder baldaadigheden gepleegd, dis de waakzaamheid der Rondendoendc Burgery naauwelyks beteugelen kondc. Te dreckt was ook de verbittering wederom uir-