is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 GESCHIEDENISSEN DER

cn zyne Hoogheid in alle deszelfs Ampten, Rechten en Waardigheden, volkomen herfteld was."

» Dat door en na die veranderde omftandigheid van tyden en zaaken, dan ook alle die tegen zyne Hoogheid geprefenteerde Adrcsfcn en Verzoekfchriften, niet alleen van zelfs waren vervallen, maar ook thans de inrigting van dezelve Verzoekfchriften mei een geheel ander oog wierden befchouwd, en dezelven als ten uiterfte haatelyk, ja als nrsdaadig aangemerkt, in zo verre zelfs dat by Bcfluit van hunne Edel Groot Mogenden goedgevonden en verftaan was. „ dat het ge-

melde Haagfche Adres of Verzoekfehrift, f, benevens zodaanige andere Adresfen als in 9, den Brief van den Hove waren gemeld, 9> gefteld zouden worden in handen van den aj Procureur Generaal, en van de Officieren „ der Steden en Baljuiwen van 't platte Land, „ daar dezelven gemaakt en getekend waren, „ midsgaders daar de Autheurs , Ondertekea, naars derzelven en verdere Perfoonen, daar

in deel gehad hebbende, woonagtig wa.

„ ren,