is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V E R E E N I G D E NEDERLANDEN. 10Ï

gen, ter dier zaake, zouden zyn voorkomen geworden, doch dat de verfpreide geruchten van een daadJyk begin van Rechterlyke Procedures, hen dêeden vreezen dat de Raadplegingen over de gemelde Amnestie, by den Hove en andere Rechters veel ligt zouden geoordeeld worden , gcene redenen van ophouding dier Procedures op te leveren, immers nier, indien zulks by gemelde Staaten alzo niet wieri verklaard."

„ Dat zy, Ondertekenaaren dus hadden gemeend hun toevlucht ootmoedig te mogen en moeten neemen tot hunne Edel Groot Mogenden, en met den diepften eerbied verzogten, dat in gunftige aanmerking mogt genomen worden, dat de tekening van zodaanige Addresfen , en ook van het voorfchreven Haagsch Verzoekfehrift, uit de hier voorgemelde omftandighedi.n van tijden, en van de toen heerfchende gevoelens-, mitsgaders van de denkbeelden omtrent de toenmalige begrippen der Staaten van Holland was voordgefproien, zonder dat de Tekenaars van die Adresfen ter d;cr tyd eenigszins hadden geE 3 dagts