is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï74 GESCHIEDENISSEN DER

V. Midlerwyl had de Colonel Suljard ds Leefdatde , welke omtrend een half Jaar in *s Grayenhaage gevangen gezeten had, den agtftcn April, van den Raad van Staate zyn Vennis ontfangen, waarby hy> befchuldigd zynde, van 01.trouw omtrend den gedaancn Eed aan de Algemeene Staaten, het fchryv:n van ongeoorloofde Brieven, en andere misdryven tegens d~n Staat, van alle zyne Müitaiie Posten ontzet , en onbekwaam verklaard wierd om dYn f.ande ooit meer te dienen,en moetende daarenboven de kosten van het Proces betaalen. Gemalde Colonel was op het booren van dat Vonnis zeer bedaard, en verzogt Copie van het zelve, en zo fpoedig no« gchk Ontflagen te worden uit de hegtenis, belovende de kosten terftond te doen betaa. len. Voords weigerde hy eene aangeboden Koets, maar verzogt geleide om voor de fmaad en woede van 't Gemeen beveiligd te zyn. Dit verkreeg hy ook, en ring dus, te voet, van het Buiten naar het' Binnenhof, in 't midden van een Detachement Grenadiers, met gelanden Geweeren, cn omringt

door