Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■34

GESCHIEDENISSEN DER

hadden kunnen worden gebragt , gezonden zouden worden aan de Heeren Staacen der byzondere Provintien, en dat eindejyk aan de Staaten van Gelderland, Holland en Fries* tand, als mede van het Laudfcrnp Drenthe. zouden worden herinnert de Verbindtenisfen, by een afzonderlyk Articul van de Traktaten met den Hertog van Brunswyk, en den Markgraaf van Brandenburg Baireuth aangegaan , alles alleen met voornemen om de zaaken buiten verwarring te houden, in hoop eu verwag, tins, dat eerlang her. werk der Qtiotes zoude gefchikt worden en op eenen vasten voet gcbragr.

Z. Maar hoe ging het met die Officieren, welken in den Jaare 1737. gedimitteerd of buiten Dienst gefield waren ?

V. Deeze hadden herhaalde keeren Verzoek* fchriften ingeleverd, wegens derzelver gehoorzaamheid aan de byzondere bevelen der toenmaalige Regeering van Holland, en de toegezegde befcherming van hunne Edel Groot Mogenden. De Staaten van Holland namen hier op, den negentwintigfle January,een Be. fluit by het welke zy verklaarden, dat

zy

Sluiten