is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDENEDERLANDEN. Iu

met willende verzetten tegen de hooge bevelen van hunne Edel Mogenden de Heeren Staaten yan Friesland te Franeker vergaderd, meende de bekoorlyke aanzegging aan de voornoemde Colleéleurs en Ontfangers te moeten laaten doen, in gehoorzaamheid aan de beveden ya& hunne Edel Mogenden."**

„ Dat insgelyks op den veertienden September , aan de Magiftraat en Vroedfcbapder Stad Eolswaard, door Gecommitteerden uit den Krygsraad, der Vrywülige Schuttery, en Geconftitueerden uit een aanzienlyk getaÊ Burgers en Ingezetenen der voornoemde Stad, was ingediend een Request, behelzende vooreerst een klagte over de Heersebzugt van de Wettige Staaten van Friesland, en voords eene Verklaaring dat de Ondertekenaaren niemand anders dan de Staaten te Franeker voor hun»e Souverein erkenden, verzoekende allerdringendst, uk aller raam, dar hunne Achtbaaren van har.te geliefden toe te treeden, ra de goede oogmerken hunner Burgers en Ingezetenen: te weeten, om niemand als d& Siaaten te Franeker vergaderd, als de eenige;

Wet-