Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRREBNÏGDE NEDERLANDEN» !43

zei Je, „ dat hun gedrag in deeze zaïk gehouden zo onregehnaatig was als 'c zyn konde, dewyl de eenvoudigfte grondregels der algemeene Rechten bepaalden dat die geenen , tegen weiken men eisch moest doen, voor den Rechter hunner Woonplaats geroepen moesten, worden. — Dat de grondftellingen van het Recht der Volken niet toelieten , eenen buitenlandfchen Souverein voor em Frcttisck Gerechtshof te trekken, en dat het hen niet onbekend konde zyn, dat hunne Waardigheid hen geenerley gezag over de Magiftraaten van Westfriesland konde geeven." Voords dat de Koning hem gelast had hierover Hoogstdeszelfs misnoegen te kennen te geeven , en hen te verbieden hunne Dagvaarding eenigszins verder voord te zetten, en eindelyk dat hy Aartsbisfchop , ftaat maakte dat zy zig in deeze naar den wil van zyne Majefteit zouden gedraagen.

Z. En hier mede fcheen een volkomen ein» de aan deeze zaak gemaakt te zyn.

V, Midlerwyl dit alles met den Heer Blok was voorgevallen, had het Hof van Holland

we-

Sluiten