Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunt voltrekken. Alle fligten toch flaan tegen ever

regten _ gjj kunt ze onmogelijk van clkandere* afzonderen, of gij vormt onderdrukkers of Jlaaven. Legt Cc gelijkheid in regten ten grond/lage , en gij behoeft geen misbruik van regten te vrezen. — „Maar „ waarom juist met de >egten , en niet met de plig* „ ten begonnen?" Laat ik het u kortlijk zeggen; het is een menschlijk zwak , dat zich reeds in kinderen openbaart en welkers bronnen men juist in zekere oorfpronglijke bedorvenheid niet behoeft te zoeken , liever van zijne regten dan van zijne pligten te hoo ■ ren. Schikt u naar dit onfchuldig zwak, maar prent uwe jeugdige kiveskelingen tevens onophoudc* tijk in , dat hunne makkers met hen gelijke regten hebben , die zij ontzien moeten , zo zij willen , dat de hunnen niet gefchenden xvorden. En nu, dia zijne regten handhaaft en tevens zich van alle inbreuken sp die van anderen nauwkeurig wacht , vjat doet die anders, dan de groote Les van Jefus % waar in alle Maaifchappclijke pligten vervat zijn, •volbrengen: gelijk gij wilt, dat u de menfehen zul' len doen, doet gij hen ook alzo. En als zij nu met dat leevendig gevoel hunner regten bezield zijn , en gij gaat over, om hen met hunne pligte?i wat bij" zon der er bekend te maak en , hebt gij dan niet altijd d& gronden gereed cn bij der hand, waar door gij dezeiven kunt flaaven en bekrachtigen? —- ,, 6, die omfag is bij kinderen niet noodig, het is h&n 9, genoeg, dat wij het zeggen , of dat het in den Bijhei fiaat, Die zich wil ophouden om altijd tnet hen van regten te fprceken, zal weinig bij hen vorderend* — Ik ken het nut en noodzaak'

lij

Sluiten