is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe almanach voor het volk van Nederland, voor den jaare 1788

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j ( ?ö )

fZaaï gekomen zynde, wierd zyn EdJ IGroot Achtb. door twee Burgers aan-! [gefproken , weike hem verklaarden A |Lvf, Goeden Bloed voor hem op te]

Iofferen , en ten aanhooren van alle] de omftanders verklaarden , dat de] Vryheid zeker verlooren zoude zyn j indien zy dezen dag de voorfpraaki van Zyn Ed. Groot Achtb. nevensj eenige Leden der Minderheid van del „Vroedfchap - zoude moeten misfen.i

Ij De beminde Burgervriend ten fterkftej jlner over getroffen, vroeg, of zy alle\ \yaderlariders waren, en of n hun allem daarom te doen was ? „ fa Vader li riepen zy, en om U daar van tel „ verzekeren, zullen wy nu hier voori God Alraagtig plegtige Eed zwee-| ren , " middelerwyl, ftaken alle dei aanwezende, de twee voorfte vingeren! der rechter hand op, enz weerden hemi getrouw en ftand vastigheid.-(Van dezei .treffende gebeurtenis, welke de grond-I jflag van de zegenpraal der Amfterdam-I

Ifche Burgers is, hebben wy niet wil-1 len afzyn door eene Prentverbeelding! Ce fchetfeo,) dit Toneel ontroerde die| Burgervader zodanig, dat hy in tra-f nen uitborst , en van zyn Perfooni hun!